Xây dựng phần mềm quản lý theo yêu cầu

Xây dựng phần mềm là quá trình yêu cầu việc phát triển ứng dụng một cách chặt chẽ và nghiêm ngặt với việc đưa ra các mẫu được thực hiện nhanh chóng qua các cuộc làm việc vớI khách hàng và nhóm dự án, việc lập kế hoạch và đưa ra các chức năng hệ thống một cách tích cực. Kết quả sẽ đưa ra một ứng dụng đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và giúp cho quá trình lên kế hoạch và thực thi nhanh chóng

Tiến trình hợp nhất là gì ?

 • Là một quá trình phát triển phần mềm hướng đối tượng.
 • Một tập hợp các hoạt động để chuyển yêu cầu người sử dụng thành một hệ thống phần mềm
 • Một khung làm việc chung với nhiều người tham gia.
 • Dựa trên các thành phần và kết nối thông qua giao diện
 • Sử dụng công cụ UML.

Hình số 1 : Khái niệm tiến trình

Tiến trình hợp nhất (Rational Unified Process–RUP) phát triển phần mềm  lặp qua 4 pha. Trong mỗi một pha, các hoạt động và luồng dự liệu chính  của pha đó sẽ dược thực hiện.

Hình số 2 : Các pha của Rup

Tiến trình của Rup chia thành 4 pha :

 • Pha khởi đầu – Inception
 • Pha xây dựng phác thảo - Elaboration
 • Pha xây dựng – Construction
 • Pha chuyển giao - Transition

Phân biệt giữa các pha là các cột mốc (Milestone) đánh dấu sự kết thúc của mỗi pha. Ở mỗi giai đoạn lại chia thành các bước lặp (Iteration), kết thúc mỗi bước lặp tạo ra một sản phẩm có thể vận hành được.
Tiến trình hợp nhất có các đặc trưng cơ bản như sau :

 • Điều khiển bởi ca sử dụng – Use case
 • Lấy kiến trúc làm trọng tâm
 • Lặp tăng dần

  Mô tả luồng công việc tại mỗi bước lặp :

 Hình số 3 : Mô tả các bước thực hiện tại mỗi bước lặp

 
2. Các hoạt động chính trong các pha
2.1 Các hoạt động trong pha khởi đầu (Inception)
Trong pha khởi đầu các công việc chính cần thực hiện như sau :

 • Mô hình hoá nghiệp vụ.
 • Các yêu cầu.
 • Phân tích và thiết kế.

Sau đây sẽ mô tả chi tiết về các hoạt động này

a. Mô hình hóa nghiệp vụ
Hoạt  động này là việc thu thập các thông tin hoạt động cụ thể nhằm sinh ra các tài liệu sau:  

 • Mô hình ca sử dụng –use case - nghiệp vụ. 
 • Các đặc tả nghiệp vụ bổ sung. 
 • Mô hình nghiệp vụ. 
 • Các trường hợp sử dụng nghiệp vụ. 
 • Thực hiện của ca sử dụng. 
 • Các thực thể nghiệp vụ. 
 • Các thao tác. 
 • Tổ chức các đơn vị .  

b. Các yêu cầu

 • Yêu cầu của các bên tham gia. 
 • Tài liệu tầm nhìn dự án. 
 • Mô hình các ca hợp sử dụng.  
 • Qui ước từ vựng để sử dụng thống nhất trong tài liệu. 
 • Các chỉ dẫn bổ sung. 
 • Các thuộc tính yêu cầu. 
 • Các  ca hợp sử dụng. 
 • Các gói (package) ca hợp sử dụng. 
 • Các tác nhân con người (thao tác viên với hệ thống). 
 • Các mẫu giao diện người sử dụng. 
 • Các mô tả trường hợp sử dụng. 
 • Các lớp biên.  Tài liệu về kiến trúc phần mềm.


2.2 Các hoạt động trong pha xây dựng phác thảo (Elaboration)
Các hoạt động cơ bản trong pha này là hoạt động phân tích và thiết kế. Các tài liệu sau đây được sinh ra :

 • Mô hình phân tích
 • Mô hình thiết kế
 • Giao diện / Tín hiệu/ Sự kiện.
 • Giao thức.
 • Tài liệu kiến trúc phần mềm đã được chỉnh đổi. 
 • Trạng thái. 
 • Gói Thiết kế. 
 • Tài liệu thực hiện của ca sử dụng. 
 • Thiết kế lớp. 
 • Phân tích các lớp. 
 • Thiết kế các hệ thống con. 
 • Đóng gói. 
 • Mô hình dữ liệu.


2.3 Các hoạt đông trong pha xây dựng (Construction)
Trong pha này cần thực hiện 2 hoạt động chính bao gồm :

 • Thực hiện (Implementation)
 • Kiểm tra (Test)

Sau đây sẽ mô tả chi tiết của 2 hoạt động này :
a. Thực hiện (Implementation) 
Các hoạt động hệ thống ở mức thấp nhất : các thành phần và sự tích hợp giữa chúng. 

 • Mô hình thực hiện. 
 • Kế hoạch tích hợp. 
 • Thành phần (Component ). 
 • Việc thực hiện các hệ thống con.

b. Kiểm tra (Test)
Các tài liệu sau đây được sử dụng trong hoạt động này.

 • Kế hoạch test. 
 • Mô hình tải công việc.
 •  Kiểm tra các ca sử dụng. 
 • Các thủ tục test
 • Mô hình test. 
 • Các chương trình test. 
 • Test các gói và lớp. 
 • Test các hệ thống con và các thành phần


2.4 Các hoạt động trong pha chuyển giao (Transition)
Các hoạt động trong pha này bao gồm :

 • Kế hoạch triên khai. 
 • Các tài liệu phát hành. 
 • Tài liệu hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng cuối. 
 • Tài liệu cài đặt. 
 • Tài liệu đào tạo

Video

Tin tức

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến