Phần mềm kế toán doanh nghiệp - BizAccount

Phân hệ kế toán tiền mặt

Ø Lập và in các phiếu thu, chi tiền mặt, tiền gửi kết xuất vào các báo cáo và sổ sách liên quan.

Ø Theo dõi tình hình thu chi tồn quỹ, kiểm tra tồn quỹ âm khi chi tiền

Ø Quản lý các hoạt động thu chi theo từng đối tượng khách hàng, nhà cung cấp đến từng hóa đơn hay hợp đồng

Ø Hỗ trợ người dùng hạch toán các bút toán chênh lệch tỷ giá, theo dõi đối tượng phát sinh theo cả giá trị tiền hạch toán lẫn ngoại tệ.

Ø Đặc biệt phần mềm đáp ứng nghiệp vụ thu tiền của một hoặc nhiều khách hàng trên cùng một Phiếu thu

Phân hệ kế toán tiền gửi

Ø Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ Thu tiền, Chi tiền, Đối chiếu ngân hàng của nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Kế toán có thể in trực tiếp các biểu mẫu Ủy nhiệm thu, Ủy nhiệm chi

Ø Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thu, chi tiền gửi ngân hàng: Thu tiền bán hàng, Thu tiền nợ của khách hàng, Thu hoàn thuế, Thu khác, Chi tiền mua hàng, Chi trả nợ nhà cung cấp, Chi tiền nộp thuế, Chi khác

Ø Theo dõi, quản lý và hạch toán các nghiệp vụ Thu, Chi tiền của nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau

Ø Cung cấp đầy đủ các Sổ tiền gửi, Sổ chi tiết tiền gửi theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành

Phân hệ hàng tồn kho

Ø Cho phép lập và in các phiếu nhập/xuất kho, chuyển kho, trả hàng, …

Ø Trên một phiếu cho phép nhập/xuất cho phép theo dõi theo nhiều kho hàng, vụ việc, nhiều tài khoản nhập xuất.

Ø Kiểm tra hàng tồn kho khi xuất kho

Ø Tự động tính đơn giá theo phương pháp đã xác định trước khi xuất kho

Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu

Ø Lập và in các phiếu bán hàng, kết xuất vào các báo cáo và sổ sách có liên quan.

Ø Theo dõi công nợ phải thu chi tiết đến từng đối tượng khách hàng, hóa đơn hay hợp đồng, vụ việc, … theo cả giá trị tiền hạch toán lẫn ngoại tệ. Công nợ được tự động xác định khi phát sinh các nghiệp vụ kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ hoặc thu tiền khách hàng thanh toán.

Ø Cho phép thực hiện các bút toán điều chỉnh, bút toán bù trừ giữa các khách hàng hoặc với nhà cung cấp.

Ø Hỗ trợ người dùng trong việc kiểm soát công nợ quá hạn thanh toán hay vượt hạn mức tín dụng cho phép đối với từng khách hàng cụ thể.

Ø Chỉ hạch toán các bút toán về tiêu thụ, chương trình sẽ tạo chức năng tự động phát sinh các bút toán xuất kho theo giá vốn hàng bán cũng như hạch toán thuế GTGT hàng bán ngay trong quá trình nhập liệu.

Ø Nhiều báo cáo quản trị giúp Giám đốc và kế toán dễ dàng nắm được kết quả bán hàng

Phân hệ mua hàng và công nợ phải trả

Ø Lập và in các phiếu nhập kho hàng mua

Ø Quản lý chi tiết công nợ phải trả cho từng nhà cung cấp theo từng hóa đơn hay hợp đồng.

Ø Trên một phiếu nhập cho phép theo dõi nhiều hợp đồng, vụ việc, ...

Ø Trên một phiếu nhập cho phép nhập hàng vào nhiều kho.

Ø Phân bổ tự động chi phí mua hàng, các khoản thuế nhập khẩu vào các lô hàng nhập mua hay nhập khẩu trong kỳ.

Ø Cho phép thực hiện các bút toán điều chỉnh, bút toán bù trừ giữa các khách hàng hoặc với nhà cung cấp

Ø Theo dõi công nợ theo nhiều loại tiền tệ khác nhau

Phân hệ chi phí trả trước

Ø Giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi các chi phí trả trước(Công cụ dụng cụ) chi tiết đến từng bộ phận sử dụng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán CCDC phát sinh tại doanh nghiệp như: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Điều chỉnh, Phân bổ

Ø Đặc biệt, phần mềm cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành

Ø Cung cấp Sổ theo dõi CCDC để khách hàng xem và in theo mẫu quy định

Phân hệ tài sản cố định

Ø Lập và in các phiếu tăng, giảm hay đánh giá lại nguyên giá tài sản

Ø Theo dõi các thông tin liên quan đến tài sản cố định như nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm/tháng khấu hao, giá trị khấu hao hàng năm, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, …

Ø Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan(tài khoản nguyên giá, tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí) để hỗ trợ cho việc hạch toán khấu hao tự động.

Ø Tự động trích khấu hao hàng kỳ vào đối tượng chi phí có liên quan theo phương pháp khấu hao cho người dùng tự thiết lập

Phân hệ kế toán tổng hợp

Ø Cho phép nhập trên cùng một chứng từ nhiều định khoản 1 nợ/nhiều có hoặc nhiều nợ/1 có và thực hiện kiểm soát cân đối tổng phát sinh nợ bằng tổng phát sinh có

Ø Cho phép nhập các hóa đơn thuế GTGT đầu vào để lên bảng kê hóa đơn thuế GTGT đầu vào

Ø Cho phép định nghĩa kỳ kế toán, năm kế toán với thời gian linh hoạt: từ ngày đến ngày, tháng, quý, sáu tháng.

Ø Tổng hợp số liệu từ các phân hệ khác, thực hiện các bút toán tự động, các bút toán kết chuyển, chuyển số dư sang kỳ kế toán tiếp theo

Ø Thực hiện ghi sổ kế toán chứng từ ghi sổ, lên sổ cái, sổ tổng hợp, sổ chi tiết tài khoản

Ø In chứng từ phiếu kế toán.

Phân hệ chi phí, giá thành

Ø Tập hợp chi phí(nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất chung) theo từng sản phẩm, đơn hàng, phân xưởng, từng công đoạn trong quy trình sản xuất hay công trình

Ø Tự động phát sinh định mức(nguyên vật liệu, nhân công) theo đăng ký, trong đó người dùng có thể thiết lập định mức nhân công hay chi phí sản xuất chung cho nhóm sản phẩm có tính chất sản xuất giống nhau

Ø Chi phí sản xuất chung phân bổ vào giá thành theo nhiều phương pháp khác nhau do người dùng chọn

Ø Tính giá sản phẩm với các loại hình sản xuất khác nhau.

Video

Tin tức

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến